KLIMATKOMPENSATION

Redan 1978 utvecklade Primus brännare som minskade behovet av ved för matlagning i stora delar av Afrika. Sedan dess har vi valt att klimatkompensera mängden koldioxidutsläpp från metallbehållare och gas genom att varje år stödja nya förnybara energiprojekt som certifierats enligt Gold Standard. 

I år stöder vi ett projekt i Indien som heter ”India Organic Waste Biogas”. Indien har en snabbt växande ekonomi, men en ojämnlik utveckling där runt 273 miljoner indier fortfarande lever i fattigdom. Trots WHO’s rapporter att cirka 93% av alla indier har tillgång till vatten, har färre än 40% tillgång till sanitet vilket är något som orsakar ett enormt hygienproblem. Därtill lider många på landsbygden av de skadliga gödningsmedlen som åker ut i vattensystemen.

India Organic Waste Biogas är spritt över hela Indien, men det första småskaliga projektet började i Kerala där 16 746 biogasenheter delades ut på både hushålls- och institutionell nivå. Av dessa enheter ersätter 11 668 ved, 75 elektricitet och 5003 ersätter behovet av andra fossila bränslen. Till skillnad från andra biogaskammare använder dessa enheter organiskt matavfall istället för kogödsel för att producera biogas, vilket gör dem lämpliga för både landsbygd och stadsområden. Den här processen är självförsörjande i och med det organiska matavfallet och gasen kan användas för matlagning, värme och för att generera el på platser dit elnätet inte når.

Läs mer här (pdf)